โครงการ B-MED Care ปี 2565

B-MED Care

โครงการ B-MED Care หรือโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่ยากไร้ ในประเทศไทยมีผู้ป่วยติดเตียงมากกว่า 300,000 รายทั่วประเทศ จำนวนนี้ยังไม่รวมผู้ป่วยหลังวิกฤติที่มีความเสี่ยงติดเตียงสูง และผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาสอีกจำนวนมาก ผู้ป่วยเหล่านี้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้อีกทั้งยังมีสภาพจิตใจที่ท้อแท้ มีภาวะเครียดวิตกกังวล ผู้ป่วยติดเตียงจึงจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเพื่อให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้และมีคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

บริษัท บ้านหมอ(ประเทศไทย) จำกัด จึงขอเป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือสังคม เชื่อว่าทุกชีวิตที่เกิดมามีค่าเท่ากันทุกคน ไม่ควรมีใครได้รับความเหลือมล้ำหรือโอกาสด้าน เพราะทุกภาวะวิกฤตด้านสุขภาพนั้นไม่สามารถรอคอยได้

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสนับสนุนและช่วยเหลือ มอบวัสดุอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียง เตียงผู้ป่วย รถเข็นผู้ป่วย แก่กลุ่มเป้าหมายให้ได้ใช้ดำรงชีพ อย่างอิสระและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

2. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของผู้ป่วยติดเตียง คนพิการ ผู้สูงอายุที่ยากไร้ และด้อยโอกาส

โครงการ B-MED Care โดย บริษัท บ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนาม คุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ ให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านต้อน ต.เหนือ อ.เมือง จ.กาฬสินธุ์ ณ.วันที่ 21 ธันวาคม 2564
โครงการ B-MED Care โดย บริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เดือดร้อนและยากไร้ ในพื้นที่ของรพ.สต.หนองเรือ จ.ขอนแก่น
โครงการ B-MED Care โดย บริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เดือดร้อนและยากไร้ ในพื้นที่ของโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบ้านคำลือชา ต.สหัสขันธุ์ อ.สหัสขันธุ์ จ.กาฬสินธุ์

โครงการ B-MED Care โดย บริษัทบ้านหมอ (ประเทศไทย) จำกัด ในนามคุณไชยันต์ ลิหมัด ได้ส่งมอบอุปกรณ์การแพทย์ให้กับผู้ป่วยที่เดือดร้อนและยากไร้ ในพื้นที่ของรพสต.บ้านปากน้ำ จ.อุบลราชธานี