อบรมพนักงาน

จัดอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านการขาย ความรู้เรื่องสินค้าและการบริการทั้งก่อนและหลังการขายรวมถึงการจัดส่งสินค้า การซ่อมบำรุงเตียงเพื่อให้แน่ใจว่าลูกค้าได้รับบริการที่ดีที่สุด

Icon Blog 5

เพื่อให้พนักงานขายสามารถขายสินค้าได้อย่างมีประสิทธิผลตรงตามความต้องการของลูกค้าและเพื่อเพิ่มยอดขายสินค้าให้กับบริษัทอย่างต่อเนื่อง

Icon Blog 6

เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพทั้งภายในและภายนอกทักษะการขายแลพฤติกรรมของพนักงานขายให้สามารถนำเสนอผลิตภัณฑ์ต่อลูกค้าและสาธารณะชนได้อย่างมั่นใจ

Icon Blog 7

เพื่อเรียนรู้บทบาทความรับผิดชอบในหน้าที่และงานบริการของตนเอง และเรียนรู้ตัวผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดของบริษัทเพื่อให้เข้าใจในตัวสินค้าเพื่อการเข้าพบลูกค้าหรือส่งสินค้าให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้อง

Icon Blog 8

เพื่อพัฒนาพนักงานขายให้มีความรู้ความสามารถครบทุกด้าน และเพื่อให้พนักงานขายมีความกระตือรือร้นและสามารถพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา

ค่านิยมของเรา

We Serve

 • ลูกค้าถูกเสมอ
 • ให้บริการที่ดีเกินความคาดหมายของลูกค้า ส่งมอบบริการที่เหนือกว่า

We Adapt

 • คาดการณ์การเปลี่ยนแปลง และวางแผนรับมือล่วงหน้า
 • ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างไม่คาดคิด และแก้ไขปัญหาให้ได้

We Run

 • ริเริ่มทำสิ่งต่าง ๆ เพื่อให้งานสำเร็จ โดยไม่ต้องให้ใครสั่ง
 • มีความตื่นตัวเสมอ อยากจะทำงานให้ลุล่วงไปอย่างรวดเร็วเสมอ

We Commit

 • ปฏิบัติตัวให้น่าเชื่อถือ ทำสิ่งที่ได้รับมอบหมาย
 • รักษาไว้ซึ่งมาตรฐาน ไม่หย่อนยาน อย่าใช้ทางลัด แม้ว่าจะไม่มีใครเห็น
 • ปฏิบัติตัวเสมือนเป็นเจ้าของกิจการ มุ่งหาหนทางที่จะทำให้องค์กรของเราดีขึ้นเสมอ

We Stay Humble

 • ระลึกเสมอว่าเรานั้นยังเป็นรอง และหาทางเรียนรู้จากตลาดและคู่แข่ง
 • ยอมรับว่าเราไม่ได้สมบูรณ์แบบ และไม่มีทางสมบูรณ์แบบ
 • ทุ่มเททำงานก่อน และค่อยเฉลิมฉลองทีหลัง